Clinic PA Support

คู่มือและแนวทางของ สพม.เพชรบุรี

31 ตุลาคม 2565

20 ตุลาคม 2565

12 ตุลาคม 2565

12 ตุลาคม 2565

30 กันยายน 2565

19 กันยายน 2565

06 กันยายน 2565

01 กรกฎาคม 2565

03 กันยายน 2564

03 กันยายน 2564

30 สิงหาคม 2564

20 พฤษภาคม 2564

20 พฤษภาคม 2564

20 พฤษภาคม 2564

20 พฤษภาคม 2564

29 มกราคม 2564

29 มกราคม 2564

ว31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ว27/2565 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

ว26/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

ว23/2565 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

ว20/2565 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน

ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ

ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว 9 – 12/2564 (ก.ค.ศ.)

ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารการศึกษา (สพฐ.)

แนวทางการดำเนินการฯ ตาม ว 9 – 12/2564 (สพฐ.)

ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารการศึกษา (สพฐ.)

VDO Clip


สำนักงาน ก.ค.ศ.
รับชมวิดีโออื่นๆเพิ่มเติม
สพม.เพชรบุรี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา