นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายสุเทพ โตสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี พบว่า โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกลได้เหมาะกับบริบทของโรงเรียน มีความหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดำเนินงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี และบริหารจัดการตามนโยบาย สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา