เชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา เสนอรายชื่อ ประวัติ และผลงานของศิลปินที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งโดยตรงที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โทร. ๐๓๒ ๔๒๔๗๒๔-๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ติดต่อเรา