สำรวจข้อมูลการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอสำรวจข้อมูลและแจ้งความประสงค์การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง เพื่อจัดสรรโควต้าในการเข้าศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ติดต่อเรา