สพม.เพชรบุรี ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเดขา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบนางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ออกตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในะดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ ๔ ประเกทห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชบุรี ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนได้ดำเนินตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ของ สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อเรา