ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอน ครั้งที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
โดยมี นางวรรณา จิตกระแส และนางสาวสุนันทา ลอยเจิ่ง ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนนักเรียน
ประจำพักนอนของโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2
ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน

ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ : นางสาวสุนันทา ลอยเจิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา