ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 :
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. … สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 ภูมิภาค ภาคกลาง (สถานศึกษากลุ่ม 1-2)
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นการวิเคราะห์และนำมาประกอบกับการพิจารณาในกระบวนการร่างกฏหมายทุกขั้นตอน ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ หอประชุม 100/27 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา