ประชุมโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ในโครงการ
เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษา
แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง “ยอดครูนักคิด จิตนวัตกร” เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้
สู่นวัตกรรมชุมชน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมี ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา