ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องแนวคิดพหุปัญญาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องในการขับเคลื่อนโครงการนำร่องการจัดการศึกษาโดยใช้แนวคิดพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ นายอาวุธ ทัศนา ผอ.รร.บ้านลาดวิทยา และคณะรองผู้บริหารโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
นายสุทธิชัย รีทาศรี ผอ.รร.แก่งกระจานวิทยา นางประวีณ์นุช วงษ์พานิช ผอ.รร.บางจานวิทยา
นายนิติพงษ์ ยาวไธสง ผอ.รร.เขาย้อยวิทยา นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง ผอ.รร.บ้านแหลมวิทยา
นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย ผอ.รร.โตนดหลวงวิทยา และคณะครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
โดยมีนายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
และเป็นวิทยากรประจำการประชุมในครั้งนี้
ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

และขอขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ติดต่อเรา