ประชุมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูที่รับผิดชอบงานวิชาการ ครูที่รับผิดชอบโครงการในสังกัดสพม.เพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี โดยมีนายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ติดต่อเรา