ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เพื่อเสนอเรื่องพิจารณาอนุญาตให้เลื่อนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ พระนครคีรี ๕ (หลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ เพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล

ติดต่อเรา