ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร การศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และร่วมกันพิจารณาร่างแบบรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และร่วมกำหนดวันประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยมี นายศุภกร เรืองแสงอร่าม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ติดต่อเรา