ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ วางกรอบในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีสู่การปฏิบัติ พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนา ด้านคุณภาพ การศึกษา ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี โดยมี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา