ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพิจาณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี

ทั้งนี้ มีสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมิน จำนวน ๑ โรงเรียน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑ ราย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๕ รายพร้อมรับการประเมิน

ภาพ:ข่าว/ เพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล

https://drive.google.com/drive/folders/1TfqkwSbWf7lwDovfs1dKVKXvOszqnQ7s?usp=sharing

ติดต่อเรา