ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมาย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศ และนางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

ติดต่อเรา