ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2565 (รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รวมทั้งผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นำโดย นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง สวก. สพฐ. และคณะทำงาน ซึ่งรร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาเมียนมา ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูล และสิ่งที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน มาพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา