ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสอบคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ติดต่อเรา