การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปี ๒๕๖๔ ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย
คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ เพิ่มพูนสมรรถนะศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ และนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ติดต่อเรา