การสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการใน กพฐ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานและกรรมการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เขตละ ๑ คน โดยดำเนินการตามประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาฯ ให้ส่งเอกสารการสมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ติดต่อ นางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ๐๘๑ ๔๐๖๗๖๕๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ติดต่อเรา