การมีส่วนร่วม

ทำเนียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

นายเดชา ปาณะศรี
ประธานกรรมการ


ติดต่อเรา