การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้อำนวยการฝึก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ตรวจแถวและตรวจความพร้อมของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๒ ของการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

ติดต่อเรา