การประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการติดตามรายงานข้อมูลการชับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี โดยมี
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม

ติดต่อเรา