การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในห้วงวันที่ 27 – 29 ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนสหวิทยาเขตรามราชนิเวศน์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกอบด้วย นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ติดต่อเรา