กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง
เจ้าหน้าที่ ICT
นางสาวเตือนใจ มีจำรัส
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต
นายธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ
พนักงานราชการ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาไกล เทคโนโลยีารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จดหมายข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

One Stop Service

แบบฟอร์มดาวน์โหลดของกลุ่ม

คลังข้อมูล

ติดต่อเรา