กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
032-401-641 ต่อ 108
นางสุพิชชา แสนสวย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
085 290 1221
086 396 9319phnllee@yahoo.com
นายธนภัทร มีนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
032-401-641 ต่อ 108 thanapat@sesa10.go.th
086 396 9319phnllee@yahoo.com
นางวาสนา บุญมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
032-401-641 ต่อ 108
086 396 9319phnllee@yahoo.com
นางอาทิตยา ปรีชากร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
087 151 7032 bruangphueng@gmail.com
087 151 7032bruangphueng@gmail.com
นางสาวอัญชิสา สุรีย์แสง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
089 095 0378 anchisa.kkt@gmail.com
089 095 0378anchisa.kkt@gmail.com
นางสาวมยุรี กิจหิรัญ
พนักงานราชการ
032-401-641 ต่อ 108 mayuree.dear@hotmail.com
032-401-641 ต่อ 108mayuree.dear@hotmail.com

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

คู่มือการจัดการศึกษาตามมาตรา 12

แนวทางการจัดทำ ปพ.3 ในสถานศึกษา

ติดต่อเรา