กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสุกัญญา อินทร์จันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวพัชรี หอมจันทร์
พนักงานธุรการ

ติดต่อเรา