กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางเพียงใจ พิชญวุฒิกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวอัญมณี ใจเด็จ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
032-400-939
นาวสาวนัชชา วิบูลย์ศิริชัย
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
032-400-939
นางสาวศรัญญา พวงหอม
เจ้าหน้าที่บัญชี
032-400-939
นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
032-400-939
นางสาวศรินทิพย์ ทองประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
032-400-939
นางสาวมัลลิกา ชุติวิริยะนากุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
032-400-939

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

——————————————————-

——————————————————-

——————————————————-

เบอร์โทร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  032-400-939

ติดต่อเรา