กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายวรากรณ์ นาถมทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
032-401-641 ต่อ 107
นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
032-401-641 ต่อ 107
032-401-641 ต่อ 107
นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
032-401-641 ต่อ 107
032-401-641 ต่อ 107
นายพิจารณ์ ดิษฐประชา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
032-401-641 ต่อ 107
032-401-641 ต่อ 107
นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
032-401-641 ต่อ 107
032-401-641 ต่อ 107
สิบตำรวจเอกโรมรักษ์ หริ่งระรี่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
032-401-641 ต่อ 107
032-401-641 ต่อ 107
นายสขิล พรวิษณุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
032-401-641 ต่อ 107
032-401-641 ต่อ 107
นางภัคคมณฐ์ จิตต์พลีชีพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
032-401-641 ต่อ 107
032-401-641 ต่อ 107
นางสุกฤตา มีมะจำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
032-401-641 ต่อ 107
032-401-641 ต่อ 107
นางสาวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์
พนักงานพิมพ์ดีด
032-401-641 ต่อ 107
032-401-641 ต่อ 107

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ภารกิจงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมครูผู้ช่วย ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ (ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

การค้นคว้าอิสระผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่น 14

จดหมายข่าวเพชรสมุทรคีรีนิวส์

ดาวน์โหลดคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

คลังข้อสอบ PISA

ข้อสอบคัดกรองการอ่าน

รายงานนิเทศ การสอนทางไกล

รายงาน ศ21-64

การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง สพม.

ติดต่อเรา