กลุ่มกฎหมายและคดี

สิบตำรวจโทหญิงเบญจวรรณ คุ้มครอง
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎมายและคดี
0892185519benjawan-lex@hotmail.com
นางสาวชนิญาดา ภู่ระหงษ์
พนักงานธุรการ
032-400-684
0639416639chaniyada.poo@mail.pbru.ac.th

—————————————————————-

————————————————————–

ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

แนวทางการลงโทษทางวินัย

ความเห็นกฤษฏีกา

——————————————————————-

—————————————————————

ติดต่อเรา