นิทรรศการวิชาการ ป.ว.' 55 "สานสู่อาเซียน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

User Rating: / 1
PoorBest 

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้จัดนิทรรศการ นิทรรศการวิชาการ ป.ว.' 55  "สานสู่อาเซียน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักเรียนและสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครู ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน การดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ในเรื่องการปฏิบัติตาม พระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงเนินการดำเนินชีวิตในปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ภายใต้คำกล่าวที่ว่า "สานสู่อาเซียน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" โดยในนิทรรศการจัดกิจกรรมการแสดงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมลีลาภาษาพาสนุก วรรณกรรมอาเซียน ตลาดนัดหนังสือ วรรณกรรมพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมคณิตกับสิ่งประดิษฐ์ เกมลับสมอง ผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายอวยพร รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีหัวหน้าหน่วยงานและส่วนราฃการ ครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดงาน (ภาพ/ข่าว: เครือข่ายการนิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์) ภาพกิจกรรม