การประเมินเพื่อความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม

User Rating: / 4
PoorBest 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 คณะกรรมการประเมินเพื่อความยั่งยืนของการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วย ว่าทีร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการ สพม.10 นายอวยพร รัตนไพฑูรย์ ผอ.รร.ประจวบวิทยาลัย  นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพป.ปข.1 นายคำรณ เกตุย้อย ศึกษานิเทศก์ สพม.10  และ นางพรสวรรค์ สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.10 ได้ดำเนินการประเมินโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ตั้งแต่ปี 2549 และได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เป็นโรงเรียนในฝัน ได้ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันในปี พ.ศ. 2552 และโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง จนผลการดำเนินการตามความคาดหวังของ สพฐ.บรรลุตามความคาดหมายอาทิเช่น ความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง การดำเนินงานจัดนวตกรรมบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนดีมีมาตรฐานระดับชาติ  โรงเรียนสะอาดร่มรื่นปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดที่มีชีวิตที่มีคุณภาพ ครูมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเก่ง ดี มีสุข กล้าแสดงออก ยิ้มไหว้ทักทายแสดงถึงอัตตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีการสนับสนุนให้นักเรียนแข่งขันแสดงฝีมือในการแข่งขั้นในที่ต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือช่ายอุปถัมภ์ต่าง ๆ  คณะกรรมการมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน (ภาพ:ข่าว เครือข่ายการนิเทศก์ สพม.10 ประจวบคีรีขันธ์) ภาพกิจกรรม