เก็บข้อมูลประกอบการวิจัยการประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร"

User Rating: / 2
PoorBest 

ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ขอสัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร เพื่อประกอบการวิจัย"ประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร" โดยขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่  23  พฤศจิกายน  2555

ภาพ : วัลลภา ทองนาค  ประชาสัมพันธ์ สพม.10