การอบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

User Rating: / 2
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดอบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ  ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุปรสะงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิฯ ของ สพฐ. โดยเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับขึ้นทะเบียนไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด 2. เพื่อแต่งต้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 3. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ขอใช้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศคณธกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ข้อ 6.1ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และข้าราชการบำนาญที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งสิ้น 120 คน  โดย นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ภาพ : วัลลภา ทองนาค  ประชาสัมพันธ์ สพม.10

ข่าว: พิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์ ศึกษานิเทศก์