รับการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการจาก สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิเศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ได้ให้การต้อนรับ ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้มาติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 255 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555  ทั้งนี้  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เตรียมนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด

ภาพ : ข่าว /วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10, ศุภลักษณ์ คำดี เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน

ภาพกิจกรรม