ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะติดตาม สพฐ.

ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม และประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะของ สพฐ.  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ภาพ : ศุภลักษณ์ คำดี เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน

ข่าว : วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10 ภาพกิจกรรม