นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

นายธนพล อมรฤทธิ์ และเด็กหญิงจิราพร จิตใจดี สมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากทูลกระหม่อม หญิง อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในค่ายTO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 10 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริที่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะต่าง ๆ อาทิ การให้คำปรึกษา และเทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การพัฒนาภาษาต่างประเทศ, การ พัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สนใจ เช่น การแสดง ศิลปะ ดนตรี กีฬา การเต้นและร้องเพลง เพื่อนำไปพัฒนาและขยายบริการในสถานศึกษาในพื้นที่ของตนเอง โดยมีการจัดค่ายฯ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงปิดภาคการศึกษา จากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างประทับใจ สนุกสนาน สามารถนำประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)