การแสดงวิสัยทัศน์ประกอบการย้ายสายผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องการย้ายไปสถานศึกษาแห่งใหม่ได้แสดงวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาสถานศึกษาที่ขอย้ายไปเพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อนำเสนอให้ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พิจารณาอนุมัติการย้ายต่อไป โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสายมัธยมศึกษาและสายประถมศึกษาเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ รวมจำนวน 33 คน ทั้งนี้มัอัตราว่างทั้งสิ้น จำนวน 4 อัตรา และใข้รับย้ายจำนวน 2 อัตรา (ภาพ/ข่าว : ปัญญา ทองอร่าม)