วิทยากรโครงการส่งเสริมการผลิตครู (สควค.)

สพม.10 ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดา จันทร์กลั่น ข้าราชการครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ครูเคมี ทุน สควค. ที่ได้รับเชิญ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ในโครงการส่งเสริมการผลิตครู (สควค.) ให้เป็นวิทยากรในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต สควค.รุ่น 14 ก่อนรับการบรรจุแต่งตั้ง

ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี