อบรมขยายผลหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จัดอบรมขยายผลหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม" ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด ที่เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโรงเรียนเรียนร่วม ในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี โดย ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ภาพ:ข่าว /นางวนิดา เอี่ยมสะอาด ศึกษานิเทศก์ สพม.10

ดูภาพกิจกรรม