ขอแสดงความยินดีกับชมรม To be Number One โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร (ระดับประเทศ) ประจำปี 2555

สพม.10 ขอแสดงความยินดีกับชมรม To be Number One  โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร (ระดับประเทศ) ประจำปี 2555 โดย นายธนพล เริ่มคิดการณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เป็นผู้รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตร จากสำนักงานสาธารณสุข เขต 5 ลงนามโดย นายสุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 5 ในฐานะเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลสถานศึกษาพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร (ระดับประเทศ) ประจำปี 2555 จากสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต

ภาพ:ข่าว /เครือข่าย ปชส. โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)