โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ประกอบด้วยนายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผอ.ร.ร.พรหมานุสรณ์ฯ นายณัฐภาคย์  พัฒนพิเชียร ผอ.ร.ร.ท่ายางวิทยา นายบุญเลิศ โสภณ ผอ.ร.ร.วชิรธรรมโสภิต นายพจนารถ วชังเงิน รอง ผอ.ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี และนางสาวอุสุมา มีวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพม.10ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสดวกในการปฏิบัติงานด้วยดี จากคณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนทุกคน

ภาพ:ข่าว /อุสุมา มีวรรณ     ดูภาพกิจกรรม