พิธีเปิดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรกรมสามัญศึกษา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 24 สิงหาคม 2555

วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รอง ผอ. สพม.10 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนายมหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรกรมสามัญศึกษา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยจัดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2555 ให้กับนักเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 8 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ด้านการอยู่ค่ายพักแรมภายใต้คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ได้ปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคี ปรองดอง กลมเกลียว ช่วยกันแก้ปัญหา ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ ในภาคเช้ามีพิธีบวงสรวงรูปปั้นรัชกาลที่ 6 โดย นายสมพงษ์ เมธานาวิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม นายกสมาคมสโมสรรามราชนิเวศน์เพชรบุรี และให้เกียรติเป็นผู้อำนวยการฝีกอบรม

ภาพ:ข่าว /วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10    ดูภาพกิจกรรม