โรงเรียนบางสะพานวิทยาจัดกีฬาประจำปี "ราชพฤกษ์เกมส์ ปี ๒๕๕๕

โรงเรียนบางสะพานวิทยาจัดกีฬาประจำปี "ราชพฤกษ์เกมส์ ปี ๒๕๕๕" เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์  จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนางนวลใย  นิลบรรพ์ ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ มีการจัดการแข่งขันกีฬา ๖ ประเภท จัดนำเสนอการบูรณาการผลการพัฒนาการศึกษาในแต่ละขบวนพาเหรด ได้แก่ วิถีธรรม วิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม การใช้หลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรณรงค์ป้องกันโลกร้อน  To Be Number One ต่อต้านสารเสพติค  และชุดการแสดงมุ่งสู่ ASEAN เน้นความสมานสามัคคี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอาหารเครื่องดื่ม อุปกรณ์กีฬาจากผู้มีอุปการคุณหลายฝ่าย มีผู้ปกครอง ประชาชนร่วมเข้าชมและให้กำลังใจ