โรงเรียนบางสะพานวิทยาร่วมกิจกรรม สพม.๑๐

โรงเรียนบางสะพานวิทยานำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "The Honor Mother's Day Exhibition&Competition on Standard School&ASEAN Study The Secondary Educational Service Area Office 10" เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี โดยได้รับรางวัลดีเด่นและชนะเลิศระดับเขต   ๗ รายการ คือ ธรรมจารี ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการใช้หลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย   ละครภาษาที่ ๒ (จีน) เรื่อง "พระคุณแม่" นวัตกรรมประเภทการบริหารและจัดการศึกษา เรื่อง "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีธรรม วิถีไทยโดยใช้ NUALYAI  Model" และผู้บริหารโรงเรียนที่ดำเนินงานตามนโยบายยอดเยี่ยม  โดยในช่วงเวลาดังกล่าวภาคค่ำและภาคเช้าได้นำครู-นักเรียนพักและปฏิบัติธรรม ณ วัดเนรัญชราราม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านเจ้าอาวาส และพระวิทยากรได้นำทำวัตรเช้า-เย็น การฝึกสมาธิ จงกรม และให้หลักธรรมนำชีวิต