พิธีเปิดงาน The Honor Mother's Day Exhibition & competition on Standard School & ASEAN Study The Secondary Educational Service Area Office 10

ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรีเพื่อจัดแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด และยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพสูงขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชมคมอาเซียน การจัดงานในครั้งนี้ มีสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร จำนวน 60 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อน และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 5,000 คน โดยผลการแข่งขันและผลการประกวดจะประกาศผลในพิธีปิดวันที่ 11 สิงหาคม 2555

 

ภาพ : ข่าว / วัลลภา ทองนาค ปชส. สพม.10, เครือข่าย ปชส.ร.ร.หนองพลับวิทยา, ร.ร.ประจวบวิทยาลัย และ

อ.พีรพันธ์ ม่วงงาม ร.ร.ประจวบวิทยาลั ดูภาพกิจกรรม