พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สาขาประจวบคีรีขันธ์

และเกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน  และการกระจายอำนาจ  การตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นผู้บริหารจัดการ ดูแล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10   ทั้งนี้  มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานอย่างคับคั่ง ภาพ:ข่าว/วัลลภา ทองนาค ปชส.สพม.10 ภาพกิจกรรมทั้งหมด