การประกวดครูดีในดวงใจ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ดำเนินการคัดเลือกครูที่สมัครเข้ารับคัดเลือกตามโครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายการสอน ผู้ที่เป็นศัทธายกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญานแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เป็นต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมาณุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีครูให้ความสนใจเข้าการคัดเลือกทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมจำนวน 14 คน โดยมีว่าที่ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธานกรรมการ อ.ค.ก.ศ.ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการคัดเลือก (ภาพ/ข่าว อิงอร สุทธิดิส สพม.10)