สพม.10 จัดอบรมโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน

สพม.10 ได้จัดอบรมโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555  ให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดวางระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาและ กลุ่มงานใน สพม.10 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคงคาราม โดย ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญขุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยได้เชิญ นายสมมาต คำวัจนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึงเป็นคณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการควบคุมภายในได้ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

ภาพ:ข่าว /วัลลภา ทองนาค ปชส.สพม.10 ดูภาพทั้งหมด