ร่วมสัมมนาวิชาการ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

นายสมชาย แสงสุวรรณ ผอ.สพม.10 ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน Dr.Tsong Ming Lin ที่ได้มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "Environment and Education Development in 21" ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.10 เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว  ภาพกิจกรรม1 ภาพกิจกรรม2 ภาพกิจกรรม3

ภาพ:ข่าว  วัลลภา ทองนาค ปชส.สพม.10