ประชุมปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 สพม.10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับครูผู้รับผิดชอบอาเซียนศึกษา หรือผู้แทน โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน ที่ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นอาเซียนและจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ในภาคบ่าย มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์ พร้อมทั้งการแสดงหุ่นละครขวดของชมรมต้นกล้า  ทั้งนี้  นายสมชาย แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม      ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม 2 ภาพกิจกรรม 3 ภาพกิจกรรม 4

ภาพ/วัลลภา ทองนาค ปชส.สพม.10